Inloggen op uw account

* Verplichte velden

Maak een account aan
Heb je geen account? Create

WIE IS AANSPRAKELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Identidad: FOOT DISTRICT S.L. CIF: B24638546

Postadres: Almería (España), en C/ Marqués de Comillas 1, (CP 04004)

Telefoon:+34 987 795 210

E-mail: [email protected]

In het kader van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, zijn wij bij FOOT DISTRICT LIMITED verplicht ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd en niet op onrechtmatige wijze worden gebruikt. Met dit engagement als leidraad gaat FOOT DISTRICT LIMITED verder met het informeren van (over) haar privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens, zodat gebruikers vrijelijk en vrijwillig kunnen bepalen of zij de persoonsgegevens die worden opgevraagd, willen verstrekken.

VOOR WELKE DOEL GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Bij FOOT DISTRICT LIMITED beheren we de informatie die de geïnteresseerde personen aan ons verstrekken om de levering van gecontracteerde diensten te kunnen ontwikkelen en de bijbehorende facturering uit te voeren. Daarom hebben wij bij de ontwikkeling van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming de volgende doelen vastgesteld::

- De levering van gecontracteerde diensten te dienen en op de juiste wijze te beheren.

- Het bieden van persoonlijke aandacht aan onze klanten en gebruikers van de website, met inbegrip van het kanaliseren van hun verzoeken om informatie, suggesties en claims voor beheer en oplossing.

- Enquêtes om de aangeboden diensten te verbeteren.

- Marktstudies en bedrijfs enquêtes, verslagen van consumenten gewoonten, statistische gegevens en markttrends, om producten en diensten aan te bieden die interessant kunnen zijn.

- Het uitvoeren van profielen en analyses over het gedrag van onze klanten bij het gebruik van onze websites of applicaties.

- De gebruikers op de hoogte houden van onze nieuwste producten, aanbiedingen, mogelijkheden, enz. De kanalen die we gewoonlijk gebruiken zijn: e-mail, post, telefoon, sms, push bericht, maar alleen als de gebruiker toestemming geeft. Met betrekking tot de verwerking van gegevens voor promotie- of reclamedoeleinden wordt de gebruiker, samen met het bijbehorende formulier voor gegevensverzameling, de juiste procedure, eenvoudig en gratis, ter beschikking gesteld, zodat hij/zij daar vrijelijk toestemming voor kan geven. De verleende toestemming kan te allen tijde en zonder kosten worden ingetrokken.

HOE LANG ZAL FOOT DISTRICT PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN?

FOOT DISTRICT LIMITED zal alleen de persoonsgegevens behandelen die nodig zijn voor een adequate levering van de gecontracteerde diensten. De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de commerciële en/of contractuele relatie in stand wordt gehouden, alsmede gedurende de periode waarin, volgens de wettelijke verjaringstermijnen, enige vorm van aansprakelijkheid uit hoofde van die juridische en/of commerciële relatie kan worden geëist, niettegenstaande het feit dat u gebruik maakt van het recht om uw gegevens te verwijderen, op te zeggen en/of de verwerking ervan te beperken. In deze gevallen zullen wij de informatie naar behoren geblokkeerd houden, zonder enig gebruik, terwijl het noodzakelijk kan zijn voor de uitoefening of verdediging van vorderingen of kan een soort van juridische, wettelijke of contractuele verantwoordelijkheid voor het beheer ervan, die moet worden bijgewoond en waarvoor uw herstel noodzakelijk is, afleiden.

WAT IS DE WETTIGHEID VOOR HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is de uitvoering van het dienstverleningscontract met FOOT DISTRICT LIMITED www.footdistrict.com zal de gebruiker het al dan niet verplichte karakter van het verzamelen van gegevens voor de levering van de door FOOT DISTRICT LIMITED aangeboden diensten meedelen. Als de verplichte gegevens niet worden ingevuld, zal FOOT DISTRICT LIMITED de levering van de aan deze gegevens gekoppelde diensten verhinderen, waardoor FOOT DISTRICT LIMITED niet langer verantwoordelijk is voor het niet of onvolledig leveren van deze diensten. Bovendien is het beheer van de gegevens, de naleving van de wettelijke verplichtingen, het legitieme belang van FOOT DISTRICT LIMITED (veiligheidsredenen, verbetering en ontwikkeling van de diensten ...) en, in het geval van het verzenden van reclame, uitdrukkelijke toestemming gerechtvaardigd.

AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN UW GEGEVENS MEEGEDEELD?

Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de overdracht of mededeling van de door FOOT DISTRICT LIMITED verwerkte gegevens aan de bedrijven waarmee FOOT DISTRICT LIMITED als businessgroep samenwerkt. Bovendien kunnen de gegevens die door FOOT DISTRICT LIMITED (of een deel ervan) worden verwerkt, voor zover dit nodig is voor de ontwikkeling van beveiligings-, boekhoud- en auditdiensten met betrekking tot de informatietechnologie (opslag en verwerking van informatie), worden meegedeeld aan derden die in elk geval alleen toegang hebben tot de persoonlijke informatie die zij nodig hebben om deze diensten uit te voeren. Zij zijn verplicht om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en kunnen deze niet op een andere manier gebruiken dan de gevraagde. Ten slotte zullen de gegevens die door FOOT DISTRICT LIMITED worden verwerkt, ter beschikking worden gesteld van de staatsveiligheidsdiensten, overheidsdiensten, rechtbanken en gerechtshoven, ter attentie van de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het beheer ervan.

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS U ONS UW GEGEVENS VERSTREKT?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of FOOT DISTRICT LIMITED al dan niet persoonlijke gegevens verwerkt die hem of haar aangaan. Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en om te verzoeken onjuiste gegevens te corrigeren of, in voorkomend geval, de gegevens te laten verwijderen wanneer deze, onder andere, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval de gegevens alleen worden bewaard met het oog op het voeren van verweer. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met een bepaalde situatie kunnen de belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. FOOT DISTRICT LIMITED zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de praktijk of het verweer tegen mogelijke vorderingen. In het geval van persoonsgegevens die automatisch worden verwerkt, kunnen de belanghebbende partijen verzoeken om de overdraagbaarheid van de door hen verstrekte persoonsgegevens. De uitoefening van deze rechten zal gebeuren door middel van een schriftelijke mededeling aan: [email protected], met toevoeging van een kopie van uw D.N.I. of een vervangend identificatiedocument. Ook wordt u geïnformeerd dat u een claim kunt indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es).

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN UIT BEZOEKEN AAN HET WEB.

Wij verzamelen en bewaren beperkte persoonlijke informatie en anonieme globale statistieken van alle gebruikers die onze website bezoeken, hetzij omdat de gebruiker deze actief aan ons verstrekt, hetzij omdat ze gewoon op onze website surfen. De informatie die we verzamelen omvat het internetprotocol (IP) adres van het apparaat dat de gebruiker gebruikt, het gebruikte navigatie programma, het besturingssysteem, de datum en tijd van toegang, het internetadres van de website waartoe de gebruiker toegang heeft. en ook informatie over hoe hij onze website gebruikt. Wij gebruiken deze informatie om de laadtijd van onze website te kennen, hoe deze wordt gebruikt, het aantal bezoeken en het soort informatie dat de gebruiker het meest raadpleegt. Deze informatie helpt om vast te stellen of de website correct werkt, en of we fouten of vergissingen in de werking ontdekken, deze op te lossen en de prestaties van onze website te verbeteren, om zo een betere service aan alle gebruikers te kunnen bieden. Met het oog op het bovenstaande verzamelen wij gegevens over het gebruik en de navigatie voor statistische en reclamedoeleinden, om het gebruik van onze website te controleren en om de kennis over de belangen van de gebruiker te verbeteren.

GEBRUIK VAN "COOKIES"

De website www.footdistrict.com maakt gebruik van "cookies" om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Wat zijn cookies? Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Met cookies kan een webpagina onder andere informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur opslaan en opvragen en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop ze hun apparatuur gebruiken, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT FOOT DISTRICT?

- Onze eigen cookies: De cookies die we vanaf onze website naar uw apparaat sturen. Als u zich bijvoorbeeld hebt geregistreerd bij Foot District, kunt u een cookie hebben om uw toegangsgegevens te onthouden.

- Cookies van derden: Degenen die naar uw computer of terminal worden gestuurd vanaf een domein of webpagina die niet rechtstreeks door ons wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de gegevens verwerkt die door middel van cookies worden verkregen. Bijvoorbeeld: Google Analytics.

- Sessiecookies: Dit is een type cookie dat is ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl u onze website bezoekt. Zodra u deze verlaat, verdwijnen ze.

- Permanente cookies: Dit zijn een soort cookies waarbij de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en gedurende een bepaalde periode kunnen worden geraadpleegd en verwerkt.

- Analyse Cookies: Dit zijn de cookies die ons in staat stellen het aantal gebruikers te kwantificeren en te meten en te analyseren hoe u onze website gebruikt, om het aanbod van producten of diensten die wij aanbieden en de manier waarop wij deze presenteren te verbeteren.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE BIJ FOOT DISTRICT?

- Foot District Cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze online winkel. ow_cookie_notice, extent_no_cache, frontend.

- Google Cookies: - Google Analytics Cookies: Deze cookies worden gebruikt om statistische rapporten over het websiteverkeer te verkrijgen. _ga, _utma, _utmb, _utmc, _utmv, _utmz, _utmt

- Google Tag Manager Cookies: Wordt gebruikt om de Google Analytics-trackingcode van Google Tag Manager toe te voegen. _dc_gtm_UA-XXXXXXXX-1

- Dubbelklik Cookie: Wordt gebruikt om reclame te verbeteren.

- Kissmetrics Cookies: Wij gebruiken deze cookies om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken die informatie om statistieken over de prestaties van de site op te stellen. km_ai, km_vs, km_lv, km_uq

- Click Tale Cookies: Wij gebruiken deze cookies om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken die informatie om statistieken over de prestaties van de site op te stellen. WRUID, __CT_Data

- Zopim Cookie: Met dit cookie kan onze chatservice voor de klantenservice correct werken. _zlcmid

- ContentSquare Cookies: ContentSquare is een oplossing die gebruiks- en frequentiegegevens samenvoegt om de gebruikerservaring te verbeteren. De gecreëerde statistieken zijn anoniem. 

Cookie
Duur
Beschrijving
_cs_id
13 maanden
Deze cookie bevat de gebruikersidentificatie van ContentSquare
_cs_s
30 minuten
Deze cookie bevat het aantal pageviews binnen de lopende sessie voor ContentSquare Solution
_cs_vars
sessie
Deze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om aangepaste variabelen vast te leggen
_cs_ex
30 dagen
Deze cookies worden door ContentSquare gebruikt om sommige bezoekers uit te sluiten van de collectie
_cs_c
13 maanden
Deze cookies worden door ContentSquare gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan om te worden gevolgd
_cs_optoup
13 maanden
Deze cookies worden door ContentSquare gebruikt om sommige bezoekers uit te sluiten van de collectie

Om te worden uitgesloten van deze monitoring, gelieve klik hier.

HOE KUNT U UW COOKIES CONFIGUREREN OF UITSCHAKELEN?

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies toestaan, blokkeren of verwijderen door de opties van uw (uw) internet browser te configureren. Als u de installatie van cookies in uw browser niet toestaat, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot sommige diensten en dat uw ervaring op onze website minder bevredigend is.

- Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt, selecteert u in het menu en selecteert u het Privacy & Security menu en selecteer; blokkeer alle cookies. Voor meer informatie kunt u de Microsoft-ondersteuning of de browser Help raadplegen.

- Als u Firefox voor Mac gebruikt in de menu optie Voorkeuren, selecteert u Privacy, gaat u naar de sectie Cookies weergeven en voor Windows naar de menuoptie Extra, selecteert u Opties, gaat u naar Privacy en vervolgens naar "Gebruik een aangepaste configuratie voor de geschiedenis". Vink de optie Accepteren van cookies aan om ze te activeren en verwijder het vinkje om ze te deactiveren. Voor meer informatie kunt u de Mozilla-ondersteuning of de browser Help raadplegen.

- Als u Safari, iOS 8 gebruikt, drukt u op Instellingen, selecteert u Safari en vervolgens "Blokkeer cookies". Selecteer "Altijd toestaan", "Toestaan van de sites die ik bezoek", "Alleen toestaan van huidige websites" of "Altijd blokkeren". Selecteer in iOS 7 of eerder "Nooit", "Reclame en derden" of "Altijd". Voor meer informatie kunt u de ondersteuning van Safari of de Help van de browser raadplegen.

- Als u Google Chrome gebruikt, selecteert u in het menu Extra de optie Instellingen (Voorkeuren in Mac), opent u Geavanceerde opties en in het gedeelte Privacy, en ten slotte vinkt u Cookies aan in het dialoogvenster Inhoud Instellingen. Als u alle cookies wilt blokkeren, selecteert u 'Niet toestaan dat gegevens van de sites worden opgeslagen'. Voor meer informatie kunt u de Google-ondersteuning of de browser Help raadplegen.

TOESTEMMING

Door te surfen en verder te gaan op onze website geeft u aan dat u instemt met het gebruik van de bovengenoemde cookies, en in de voorwaarden die in dit cookiebeleid zijn opgenomen.

Foot District S.L. (+34) 987 795 210 [email protected]
FOOT DISTRICT BARCELONA
C/ Lleona 4 Barcelona, Barcelona 08002
(+34) 931 394 487
FOOT DISTRICT MADRID
C/ Valverde 35 Madrid, Madrid 28004
(+34) 918 213 888
We gebruiken onze eigen cookies en die van derden om onze diensten te verbeteren en om u reclame te laten zien met betrekking tot uw voorkeuren door het analyseren van uw surfgedrag. Als u doorgaat met bladeren, gaan we ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt hier de instellingen wijzigen of meer informatie krijgen. Más información...
x