Inloggen op uw account

* Verplichte velden

Maak een account aan
Heb je geen account? Create
We verlengen de retourperiode tot 31 januari 2021 voor al je Cyber Monday-aankopen. Klik hier!

GEBRUIKSVOORWAARDEN

FOOT DISTRICT LIMITED biedt deze dienst aan, onder voorbehoud van deze gebruiksvoorwaarden.

1. EIGENDOM VAN HET DOMEIN WWW.FOOTDISTRICT.COM

In overeenstemming met de wet 34/2002 over de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), informeren wij u dat het eigendom van het domein van de website www.footdistrict.com, behoort tot FOOT DISTRICT, SL, (voortaan THE SERVICE PROVIDER) met CIF B24638546 en adres in Almería (Spanje), in C / Marqués de Comillas 1, (CP 04004). Voor vragen kunt u contact opnemen met Foot District via telefoon + 34 987 79 52 10 of [email protected].

2. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Voorwaarden (hierna Legal Disclaimer genoemd) zijn bedoeld om het gebruik van deze Website die de Service Provider in deze URL ter beschikking stelt aan het publiek te reguleren. Het gebruik van de Website door een derde partij maakt aanspraak op de voorwaarde van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding door die Gebruiker van elk van de voorwaarden die in deze Wettelijke Notitie zijn opgenomen. De Dienstverlener kan via de website diensten of producten aanbieden die onderworpen kunnen zijn aan speciale voorwaarden die, al naar gelang het geval, deze Wettelijke Notitie vervangen, aanvullen en/of wijzigen, en waarvan de Gebruiker in elk specifiek geval op de hoogte zal worden gesteld.

3. CORRECT GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website, de inhoud en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze wettelijke verklaring, goede gewoonten en de openbare orde. Evenzo stemt de Gebruiker ermee in de website www.footdistrict.com of de diensten die via deze website worden aangeboden niet te gebruiken voor doeleinden of gevolgen die onwettig of in strijd zijn met de inhoud van deze Wettelijke Notitie, die de belangen of rechten van derden schaden, of die op enigerlei wijze de website of de diensten ervan kunnen beschadigen, uitschakelen of verslechteren, of die het normale gebruik van de website door andere gebruikers kunnen verhinderen. Evenzo verbindt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk toe om de gegevens, programma's of elektronische documenten en andere die zich op de website van de Dienstverlener bevinden, niet te vernietigen, te wijzigen, uit te schakelen of op enige andere manier te beschadigen. De Gebruiker verbindt zich ertoe de toegang van andere gebruikers tot de inlog dienst en de massaconsumptie middelen van de computer bronnen waarmee de Dienstverlener de dienst levert, niet te belemmeren, noch handelingen te verrichten die de genoemde systemen beschadigen, onderbreken of fouten veroorzaken. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveX-besturingen of andere logische apparaten of tekens in te voeren die enige vorm van wijziging in de computersystemen van de Service Provider of van derden veroorzaken of kunnen veroorzaken.

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

Tijdens het gebruik van de website www.footdistrict.com is de klant en/of gebruiker verplicht: - De software niet te kopiëren - De website www.footdistrict.com niet te distribueren, te delen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te leasen of ter beschikking te stellen aan derden (via het internet, via een computernetwerk of een tastbaar medium, via de media of op enige andere wijze) - De software niet te wijzigen, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of enig onderdeel van www.footdistrict.com te vertalen, - De software niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren van de website www.footdistrict.com of proberen uw broncode te verkrijgen - Zich onthouden van het verwijderen of wijzigen van enige vorm van auteursrechtvermelding, handelsmerk of exclusief eigendom dat de website www.footdistrict.com bevat - Waarheidsgetrouwe informatie verstrekken over de gegevens die in het registratieformulier worden gevraagd en deze actueel houden. - Om geen informatie of materiaal op of van de website www.footdistrict.com in te voeren, op te slaan of te verspreiden dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, xenofoob is, aanzet tot geweld tegen discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, godsdienst of dat op enigerlei wijze de moraal, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de privacy of het imago van derden en in het algemeen de huidige regelgeving schendt. - Om geen reclame te maken of commerciële exploitatie activiteiten uit te voeren via de website www.footdistrict.com en de inhoud en informatie daarvan niet te gebruiken om reclame te sturen, of berichten te sturen voor enig ander commercieel doel, of om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen of op te slaan. - Om geen valse identiteiten te gebruiken, of de identiteit van anderen te imiteren in het gebruik van de website www.footdistrict.com.

4. PUBLICITEIT

Een deel van de website kan reclame-inhoud bevatten of gesponsord worden. Adverteerders en sponsors zijn als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het materiaal dat voor opname in de website wordt ingediend, voldoet aan de wetten die in elk geval van toepassing kunnen zijn. De Service Provider is niet verantwoordelijk voor enige fout, onnauwkeurigheid of onregelmatigheid die de reclame-inhoud of de sponsors kunnen bevatten. In ieder geval kunnen alle claims met betrekking tot de reclame-inhoud die op deze website verschijnt, worden doorgestuurd naar het volgende e-mailadres:[email protected]

5. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Alle inhoud van de Website is, tenzij anders aangegeven, het exclusieve eigendom van de Service Provider en, zonder beperking, het grafische ontwerp, de broncode, logo's, teksten, grafieken, illustraties, foto's en andere elementen die op de website verschijnen. Evenzo zijn alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website staan, wettelijk beschermd. De Service Provider verleent geen enkele vorm van licentie of toestemming voor persoonlijk gebruik aan de Gebruiker op hun rechten van intellectueel en industrieel eigendom of op enig ander recht met betrekking tot hun Web en de diensten die daarin worden aangeboden. Daarom erkent de Gebruiker dat de reproductie, distributie, marketing, transformatie, en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, door enige procedure, van het geheel of een deel van de inhoud van deze website een inbreuk op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de Dienstverlener of de eigenaar ervan vormt. De Gebruiker erkent dat de reproductie, wijziging, distributie, commercialisatie, decompilatie, demontage, het gebruik van reverse-engineering technieken of andere middelen om de broncode van de balk te verkrijgen, transformatie of publicatie van testresultaten van ongeoorloofde referenties van een van de elementen en nutsvoorzieningen geïntegreerd in het portaal www.footdistrict.com een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van FOOT DISTRICT vormt. S.L., die zich bijgevolg verplicht om geen enkele van de voormelde handelingen uit te voeren. De gebruiker zal zich onthouden van elk gedrag dat een inbreuk vormt op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van FOOT DISTRICT. S.L of derden, of die de eer, de persoonlijke of familiale privacy of het imago van derden schenden of die onwettig zijn of de ethiek schenden en in elk geval FOOT DISTRICT. S.L. tegen elke claim, gerechtelijk of buitengerechtelijk, die tegen haar wordt ingediend als gevolg van het genoemde gebruik.

6. VERANTWOORDELIJKHEID REGEL

6.1. Verantwoordelijkheid voor het gebruik van het web

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de overtredingen die kunnen worden gemaakt of de schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van de Website, waardoor de Dienstverlener, zijn partners, werknemers, werknemers en vertegenwoordigers worden ontheven van elke vorm van verantwoordelijkheid die zou kunnen worden afgeleid uit het handelen van de Gebruiker. De Service Provider zal alle redelijke inspanningen en middelen aanwenden om actuele en betrouwbare informatie op de Website te verstrekken. De Service Provider aanvaardt echter geen enkele garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, of van mogelijke onnauwkeurigheden en/of omissies in de inhoud die via deze website toegankelijk is. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke claim of gerechtelijke actie, gerechtelijk of buitengerechtelijk, die door derden tegen de Dienstverlener wordt ingesteld op basis van het gebruik van de Website door de Gebruiker. In uw geval zal de Gebruiker alle uitgaven, kosten en schadevergoedingen die door de Dienstverlener worden opgelopen als gevolg van dergelijke vorderingen of rechtsvorderingen, voor zijn rekening nemen.

6.2. Verantwoordelijkheid voor de werking van het web

De Service Provider sluit elke aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of verbrekingen in de operationele werking van het elektronische systeem, gemotiveerd door oorzaken buiten de Serviceprovider om. Evenzo sluit de Service Provider elke aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit vertragingen of blokkades in de operationele werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door gebreken of overbelasting van telefoonlijnen of op het internet, alsmede uit schade die door derden wordt veroorzaakt door onwettige interferentie buiten de controle van de Service Provider. De Service Provider is bevoegd om de toegankelijkheid van de website tijdelijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van onderhoud, reparatie, actualisering of verbetering.

6.3. Aansprakelijkheid voor links

In het geval dat wij links aanbieden naar websites die niet door FOOT DISTRICT worden geëxploiteerd of gecontroleerd, zal S.L. hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld, aangezien deze door derden worden beheerd. De Service Provider wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die zich buiten de website bevindt, aangezien de functie van de links die verschijnen alleen is om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over een specifiek onderwerp. De Service Provider is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de goede werking van dergelijke links, de resultaten die via dergelijke links worden verkregen, de juistheid en wettelijkheid van de inhoud of de informatie die toegankelijk is, evenals de schade die kan worden geleden. de Gebruiker op grond van de informatie die op de gelinkte Website te vinden is. Deze websites hebben toch hun eigen privacybeleid, waarmee ze uitleggen hoe ze hun persoonlijke informatie gebruiken en delen. Wij raden u aan het privacybeleid zorgvuldig door te nemen voordat u deze websites gebruikt om er zeker van te zijn dat u het eens bent met de manier waarop uw persoonlijke informatie wordt verzameld.

LINKS

De informatie op de website www.footdistrict.com kan links bevatten naar externe internetsites, alleen om het gemak van onze klanten en/of gebruikers te verbeteren. Wanneer klanten en/of gebruikers een link van een externe internetsite selecteren, verlaten zij de website www.footdistrict.com en zijn zij onderworpen aan de privacy beperkingen en regels die worden opgelegd door de eigenaren en/of sponsors van die site. van internet. FOOT DISTRICT. S.L wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten de website staat, aangezien de functie van de links die verschijnen alleen is om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen over een specifiek onderwerp. FOOT DISTRICT. S.L is niet verantwoordelijk voor live of opgenomen webcasts ("webcasting") of enige andere vorm van transmissie ontvangen van een link. - FOOT DISTRICT. LIMITED controleert of garandeert niet de waarheidsgetrouwheid, relevantie, regelmatigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de internetsites waarvan de links zijn opgenomen. - FOOT DISTRICT. LIMITED is niet verantwoordelijk voor de externe links van de sponsorende organisaties, noch voor de meningen die zij uiten en de diensten/producten die zij aanbieden. - FOOT DISTRICT. LIMITED kan geen toestemming geven voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op internetsites met externe links. De gebruikers moeten deze toestemming verkrijgen via de sponsors van deze organisaties. - FOOT DISTRICT. LIMITED is niet verantwoordelijk voor transmissies die door onze klanten en/of gebruikers, door internetsites worden ontvangen.

7. BELEID MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS INZAKE HET WEB (v. (link naar Privacybeleid))

8. OBSERVATIE VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker garandeert dat de informatie, het materiaal, de inhoud of de opmerkingen die niet zijn eigen persoonlijke gegevens zijn en die via de Website aan de Dienstverlener worden verstrekt, geen inbreuk maken op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden, of op enige andere wettelijke bepaling. De informatie, het materiaal, de inhoud of de opmerkingen die door de Gebruiker aan de Dienstverlener worden verstrekt, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd, waarbij de Dienstverlener zich het recht voorbehoudt deze te gebruiken op de wijze die hij het meest geschikt acht.

9. WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

FOOT DISTRICT, S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Wettelijke vermeldingen van deze website en het Privacybeleid te wijzigen, te ontwikkelen of bij te werken. De Gebruiker zal automatisch gebonden zijn aan de Wettelijke vermeldingen die van kracht zijn op het moment dat hij zich toegang verschaft tot de website, dus we raden aan deze te lezen voor elke toegang tot en navigatie door de website. Niettegenstaande het voorgaande zullen de relaties die met de gebruikers worden aangegaan, voorafgaand aan de wijziging van deze Wettelijke Notitie en het Privacybeleid, worden beheerst door de regels die gelden op het moment dat de gebruiker de website bezoekt voor de oprichting ervan.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE - ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

Voordat u een klacht indient bij Foot District, raden wij u aan om te proberen uw probleem direct met ons op te lossen door contact op te nemen met onze Klantenservice. Ons doel is altijd om u tevreden te stellen met onze producten en diensten, dus we zullen graag met u praten en proberen om eventuele klachten of ontevredenheid die u heeft gehad in uw Foot District ervaring op te lossen. Als u toch een klachtenformulier wilt indienen, volg dan de online zakelijke klachtenprocedure: Europees niveau: In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, informeren wij u over het bestaan van een online platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie ter beschikking wordt gesteld en dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en waar consumenten hun klachten kunnen indienen. Nationaal niveau: De bevoegdheid van de consument wordt niet gerespecteerd en er is een wettelijk vereiste dat de overeenkomst geacht wordt te zijn gesloten op de plaats waar de consument zijn vaste woonplaats heeft (artikel 90, lid 2, TRLGDCU, goedgekeurd door RDL 1/2007 van 16 november. Om een klacht in te dienen, moet u het officiële formulier op de website van het directoraat-generaal Consumentenzaken van uw autonome regio downloaden en invullen. U kunt al deze informatie verkrijgen op de website: https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/consejos/como-reclamar Houd er rekening mee dat Foot District geen lid of supporter is van een ADR-agentschap, aangezien we proberen eventuele problemen rechtstreeks met onze klanten op te lossen [email protected]. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze juridische kennisgeving vallen onder het Spaanse recht en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en gerechtshoven van Almeria.

Foot District S.L. (+34) 987 795 210 [email protected]
FOOT DISTRICT BARCELONA
C/ Lleona 4 Barcelona, Barcelona 08002
(+34) 931 394 487
FOOT DISTRICT MADRID
C/ Valverde 35 Madrid, Madrid 28004
(+34) 918 213 888
We gebruiken onze eigen cookies en die van derden om onze diensten te verbeteren en om u reclame te laten zien met betrekking tot uw voorkeuren door het analyseren van uw surfgedrag. Als u doorgaat met bladeren, gaan we ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt hier de instellingen wijzigen of meer informatie krijgen. Más información...
x